★ अफगाणिस्तान क्रिकेट संघ - क्रिकेट ..

झिम्बाब्वे क्रिकेट संघ अफगाणिस्तानविरुद्ध संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये, २०२०-२१

झिम्बाब्वेच्या क्रिकेट संघ afganistanie, दोन कसोटी सामने आणि तीन आंतरराष्ट्रीय वीस खेळ खेळायला मार्च 2021 मध्ये, संयुक्त अरब अमिरात एक जमीन दौरा आहे. अफगाणिस्तान आणि झिम्बाब्वे या दोन देशांमध्ये almekinders पहिल्या कसोटी सामना खेळला. Nicanor ही मालिका अनेक, येथे आयोजित. पण जानेवारी मध्ये 2021 मध्ये अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्ड मालिका संयुक्त अरब अमिराती सुरूवात आहे हलवा. सर्व सामने, हे अबू धाबी च्या शेख झायेद क्रिकेट स्टेडियम म्हणून त्याला असे सांगण्यात आले. कसोटी मालिकेतील पहिल्या कसोटी झिम्बाब्वे 10 या राख विजयी. झिम्बाब्वे, शेवटी चाचणी हात नोव्हेंबर 2018 मध्ये बांगलादेशी जिंकून होते. एक पु ...

                                     

★ अफगाणिस्तान क्रिकेट संघ

अफगाणिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट संघ, अफगाणिस्तान, देशातील राष्ट्रीय क्रिकेट संघ आहे. Afganistane क्रिकेट इतिहासात जुने असले तरी, राष्ट्रीय संघ, विशेष यश मिळत होता. 1995 मध्ये, अफगाणिस्तान क्रिकेट असोसिएशन स्थापना करण्यात आली. मध्ये 2011, afghanistana एकदिवसीय क्रिकेट खेळत, की संघ गुणवत्ता प्राप्त. अफगाणिस्तान असुरक्षित परिस्थिती, हा संघ आहे, आपला गेम मध्ये त्याच्या खेळला.

                                     

1. महत्वाची स्पर्धा. (The important contest)

क्रिकेट विश्वचषक. (Cricket World Cup)

अफगाणिस्तान मध्ये 2015 क्रिकेट विश्वचषक पात्रता प्राप्त करण्यासाठी. क्रिकेट वर्ल्ड कप मध्ये सामील करण्यासाठी त्याच पक्ष for the first time.

                                     
 • अफग ण स त न क र क ट स घ - म दरम य न आ तरर ष ट र य एकद वस य स मन ख ळण य स ठ स क टल डच द र करण र आह ह म ल क क र क ट व श वचषक च सर व व ह व
 • अफग ण स त न क र क ट स घ - म दरम य न आ तरर ष ट र य एकद वस य स मन ख ळण य स ठ आयर ल डच द र करण र आह ह म ल क क र क ट व श वचषक च सर व व ह व
 • अफग ण स त न क र क ट स घ ज न मध य एक कस ट स मन ख ळण य स ठ भ रत च य द ऱ य वर य ण र आह ज न मध य आयस स न अफग ण स त न ल प र ण सदस यच दर ज
 • अफग ण स त न क र क ट स घ - ऑगस ट दरम य न ट व एकद वस य स मन ख ळण य स ठ आयर ल डच य द ऱ य वर ग ल ह त न ण फ क : आयर ल ड, ग ल द ज प वस म ळ
 • अफग ण स त न क र क ट स घ ज न व र आण फ ब र व र दरम य न झ म ब ब व च य द र य वर ग ल ह त द र य वर प च एकद वस य स मन ख ळवल ग ल एकद वस य म ल क आध
 • म ल क ओम नमध य हलव यच व च र अफग ण स त न क र क ट ब र ड न क ल पर त ज न व र र ज अफग ण स त न क र क ट ब र ड न स घ ठरल य प रम ण व ह स व ळ वर
 • व स ट इ ड ज क र क ट स घ आण अफग ण स त न क र क ट स घ न न व ह बर - ड स बर मध य आ तरर ष ट र य एकद वस य स मन आ तरर ष ट र य ट व ट स मन आण
 • आयर ल ड क र क ट स घ फ ब र व र - म र च दरम य न अफग ण स त न क र क ट स घ व र द ध कस ट स मन आ तरर ष ट र य एकद वस य स मन व ट व ट स मन ख ळण य स ठ
 • झ म ब ब व श व य कस ट क र क ट ख ळण र य इतर स घ व र द धच पह ल च व जय. न ण फ क : अफग ण स त न फल द ज न ण फ क : अफग ण स त न फल द ज प वस म ळ आध
 • अफग ण स त न क र क ट स घ न सप ट बर आण ऑक ट बर मध य त न एकद वस य स मन य च य म ल क स ठ ब गल द शच द र क ल ह अफग ण स त नच झ म ब ब व व यत र क त
 • दक ष ण आफ र क - क न य न दरल ड स, स य क त अरब अम र त - ब गल द श, स क टल ड - न म ब य - बर म य ड आयर ल ड - अफग ण स त न
                                     
 • व श वचषक मध य स म ल ह ण र अ त म स घ ठरवल ग ल ह य स पर ध त ल अफग ण स त न आण व स ट इ ड ज ह द न अव वल स घ क र क ट व श वचषक स ठ प त र ठरल आण यजम न
 • कस ट क र क ट ख ळण र स घ यजम न म हण न स य क त अरब अम र त क र क ट स घ आण अत र क त सहक र व स लग न प त र ठरल ल य द श च य स घ च अफग ण स त न क नड
 • आयर ल ड क र क ट स घ न अफग ण स त न व र द ध प च एकद वस य, त न ट आण एक आयस स इ डरक ट न टल चषक, - च स मन ख ळण य स ठ भ रत च द र क ल सर व
 • अस न मह ल ट क र क ट व श वचषक प त रत च य स पर ध त ल मह ल स मन य न आ तरर ष ट र य ट दर ज अस ल. आयर ल ड व अफग ण स त न य न आपल पह ल वह ल
 • स घ द न गट मध य व भ गण य त आल उप त य आण अ त म फ र च स मन ज न व र र ज द बई आ तरर ष ट र य क र क ट म द न वर प र पडल अ गट त न अफग ण स त न आण
 • अफग ण स त नच य ड व दरम य न आल ल य प वस म ळ प ढ ल स मन ह उ शकल न ह न ण फ क : अफग ण स त न फल द ज न ण फ क : आयर ल ड, फल द ज क स अहमद अ य न आ तरर ष ट र य
 • ज न व र मध य अफग ण स त न क र क ट ब र ड न ह म ल क स य क त अरब अम र त ल हलव ल सर व स मन ह अब ध ब च य श ख झ य द क र क ट स ट ड यमवर ख ळव ण य त
 • अन क आ तरर ष ट र य क र क ट स पर ध च आय जन झ ल आह प क स त न क र क ट स घ आपल अन क घरच स मन य थ ख ळत ह म द न अफग ण स त न क र क ट स घ च अध क त घरच
 • म उ ग न ई क बहम ओव हल, व ह नगरई न ण फ क : न य झ ल ड, ग ल द ज अफग ण स त न अ डर - क र क ट स घ च व श वचषक त प रव श इ ग रज भ ष त ज ल र ज
 • न ण फ क : अफग ण स त न - ग ल द ज न ण फ क : स क टल ड - ग ल द ज न ण फ क : स क टल ड - फल द ज न ण फ क : न य झ ल ड - फल द ज न ण फ क : अफग ण स त न - फल द ज
 • अफग ण स त न य न आयस स एकद वस य क रमव र मध य पद न नत म ळ ल तस च आयस स च प र ण सदस यत व म ळ ल य न ह स घ कस ट क र क ट ख ळण र सर व त नव न स घ ठरल


                                     
 • न यज र य मह ल क र क ट स घ च रव ड द र - म ख य प न: अफग ण स त न क र क ट स घ च ब गल द श द र - म ख य प न: ऑस ट र ल य मह ल क र क ट स घ च व स ट
 • कस ट क र क ट ख ळण र स घ यजम न म हण न स य क त अरब अम र त क र क ट स घ आण अत र क त सहक र व स लग न प त र ठरल ल य द श च य स घ च अफग ण स त न क नड
 • स पर ध मध ल द न गट मध य द श च स घ सहभ ग झ ल त ख ल लप रम ण आ तरर ष ट र य क र क ट स घटन न क र क ट व श वचषक स पर ध स ठ एक ण क ट अम र क
 • म ख य प न: श र ल क क र क ट स घ च स क टल ड द र म ख य प न: अफग ण स त न क र क ट स घ च आयर ल ड द र म ख य प न: क र क ट व श वचषक, व श वचषक
 • न वड. सर व त अल कड ल प र ण सदस य अफग ण स त न आण आयर ल ड, स ल न य क त क ल ग ल सध य आ तरर ष ट र य क र क ट सम त मध य एक ण सदस य आह त. सम त च य
 • ब ग ल द श, प क स त न, श र ल क व अफग ण स त न ह आश य ई द श सहभ ग झ ल षटक च य म ल क त अफग ण स त नच स घ पह ल य द च सहभ ग झ ल म ल क त एक ण
 •  व स ट इ ड ज अफग ण स त न आयर ल ड झ म ब ब व ब गल द श - आयस स व श व क र क ट ल ग स पर ध - व ज त न दरल ड स - आयस स क र क ट व श वचषक स पर
 • झ ल ड क र क ट स घ च भ रत द र - म ख य प न: व स ट इ ड ज व र द ध प क स त न स य क त अरब अम र त मध य - म ख य प न: अफग ण स त न क र क ट स घ च

Users also searched:

अफगाणिस्तान क्रिकेट संघ,

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →